Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và truyền thông… với các  cá nhân, tổ chức giáo dục quốc tế.