Các hoạt động truyền thông, tư vấn truyền thông cho mục đích  giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước. Phổ biến các kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn….