Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao và phát triển nguồn nhân lực.