Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Tư vấn dự án về giáo dục, truyền thông và phát triển nguồn nhân lực.