Mục đích: Khắc họa “chân dung biển Đông” và hệ thống đảo, quần đảo Việt Nam một cách đầy đủ, qui mô, xuyên suốt theo hệ thống, sống động, mới lạ, độc đáo và đầy ấn tượng, gắn liền với các văn hóa, tập tục của mỗi vùng miền và đặc biệt giàu tính nghệ thuật thông qua những những thước phim đẹp – khuôn hình lạ cùng với lời bình sâu sắc, đậm chất văn học trong thể loại Ký sự dài kỳ.

Ý nghĩa: Góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành ngày 05/03/2020 của Chính phủ và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030…

Xem chi tiết dự án “Đất nước nhìn từ biển